Hantering Miljö

Linhanteringen och miljön

Yttre miljö

Linodling påverkar den yttre miljön på samma sätt som övrigt jordbruk och kräver därför likartade åtgärder. Linfälten var länge ett uppskattat inslag i den yttre kulturmiljön och därför skulle linodling i större skala uppfattas som ett positivt bidrag till dess bevarande.

Linhantering i fabriksmiljö ställer i likhet med annan textil tillverkning krav på åtgärder mot dammutsläpp och buller. Om vattenrötning ingår i processerna erfordras åtgärder för vattenrening och mot luktutsläpp.

I övrigt är avfallshanteringen närmast obefintlig eftersom alla linplantans delar tas tillvara eller kan användas som bränsle inom linberedningsprocessen. Detta faktum är ett miljöargument för ökad användning av lin på bekostnad av t ex syntetfiber.

Inre miljö

Linhanteringen skall givetvis uppfylla de krav beträffande kvalitet på arbetsmiljö som gäller för liknande verksamheter.