Stadgar

Stadgar

Stadgar för Hälsinglands Linförening.

§1 Verksamhetsområde.

Hälsinglands Linförenings verksamhetsområde är landskapet Hälsingland inom Gävleborgs län samt Hamra-delen av Ljusdals kommun, det vill säga Orsa Finnmark, som ligger i landskapet Dalarna men tillhör Gävleborg län.
Se anmärkning

§2. Ändamål.

Hälsinglands Linförening, som är ideell, har som ändamål att inom verksamhetsområdet sprida intresse för och kunskap om lin, linodling och linberedning samt att vara kontaktorgan för alla linintresserade.

§3. Medlemmar.

Varje person som det önskar och är solidarisk med föreningens syften, äger erhålla medlemskap i Hälsinglands Linförening.

Juridisk person, förening, företag, samfällighet o.likn., äger erhålla medlemskap som stödjande medlem.

Medlemskap inträder och förnyas då medlemsavgift erlagts.

§4 Styrelse, firmatecknare.

Styrelsen är Hälsinglands Linförenings verkställande organ och består av 7 ledamöter. Styrelsen utser inom sig v. ordf., kassör och sekreterare. Då skäl föreligger äger styrelsen att till sig adjungera ytterligare ledamöter.

Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter deltar i beslut. Vid lika röstetal äger styrelsens ordförande utslagsröst.

Hälsinglands Linförenings firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§5. Föreningsstämma

Hälsinglands Linförening samlas till ordinarie föreningsstämma företrädesvis i april månad. Därvid skall förekomma:

a. Val av mötesledare, sekreterare och två personer att justera protokollet för stämman.

b. Fastställande av röstlängd.

c. Godkännande av stämmans utlysande.

d. Fastställande av dagordning.

e. Föredragning och godkännande av årsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse.

f. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för den tid som revisionen omfattar.

g. Överläggning om och fastställande av föreningens verksamhetsplan jämte budget för kommande verksamhetsåret.

h. Val för ett år av ordförande för styrelsen och för första året efter stadgarnas antagande tre ledamöter.

i. Val för två år av tre styrelseledamöter.

j. Val av två revisorer och en suppleant för dessa.

k. Val av tre personer till valberedning.

1. Beslut om årsavgifter till föreningen.

m.Behandling av ärenden som styrelsen förelägger stämman

Medlem som önskar ärende behandlat av stämman skall senast sju dagar före stämman anmäla ärendet till styrelsen.

n. Övriga frågor.

Kallelse till föreningsstämma och extra föreningsstämma skall ske skriftligen och vara avsänd med posten minst 15 dagar före stämman. I kallelsen skall erinras om medlems möjlighet att få ärende behandlat av föreningsstämman enl. punkt m.

§6. Extra föreningsstämma.

Om i tiden mellan två ordinarie föreningsstämmor uppkommer fråga av sådan vikt att den ej kan handläggas av styrelsen anordnas extra föreningsstämma. På sådan stämma får beslut fattas endast i ärende som angetts i kallelsen till stämman. Vid extra föreningsstämma skall förekomma det som anges i §5. punkterna a -d

§7. Stadgeändring, upplösning.

Andring av stadgar eller föreningens upplösning skall för att bli gällande beslutas på två på varandra följande stämmor varav minst en är ordinarie föreningsstämma. Den sista av dessa stämmor får icke utlysas innan den första avhållits.

Beslutas om Hälsinglands Linförenings upplösning skall eventuella tillgångar omsättas i kontanter vilka fonderas att främja föreningens syften på sätt som beslutas på sista stämman med Hälsinglands Linförening.

Dessa stadgar har antagits den 18/5 -93 och uppdaterats av årsstämman den 24/4 2005 och 14/5 2006.

Anmärkning
I nordväst sammanfaller ej landskapsgränsen för Hälsingland med länsgränsen.
Sålunda ingår de gamla hälsingesocknarna Ytterhogdal och Ängersjö i Jämtlands län.
Vidare ligger Hamra-delen av Ljuss kommun i Dalarna men tillhör Gävleborgs län.