Utvecklingsbehov

Rötningsprocessen

Processtekniskt är de mest angelägna utvecklingsbehoven helt klart direkt och indirekt anknutna till rötningen.

Markrötning är väderberoende. Ogynnsam väderlek försämrar kvaliteten och kan helt spoliera en årsskörd. Vädret kan inte påverkas, men det bör vara möjligt att genom växtförädling åstadkomma tidiga linsorter. dvs tidigare markrötnng och därmed bättre såväl rötnings- som torkningsbetingelser. Markrötningens stora nackdel, riskfaktorn i lönsamhetskalkylen på grund av väderberoendet, kan dock ej elimineras.

Vattenrötnng vore ur kvalitetssynpunkt att föredra men den har hittills inneburit såväl stora arbetskraftskostnader som energikostnader för torkning och även för uppvärmning av processvatten. Vissa miljökostnader tillkommer också för hanteringen av processvattnet. En tekniskt väl integrerad och styrbar vattenrötningsprocess skulle eliminera markrötningens väderberoende, trygga kvaliteten, förkorta genomloppstiden och garantera leverans-säkerheten. Tillsmmantagna slår dessa poster kraftigt igenom i den fullständiga lönsamhetskalkylen vilket utgör ett klart motiv för ett projekt syftande till en tekniskt väl fungerande vattenrötningsprocess integrerad med torkning.

Rötning med hjälp av enzymer, ångrötning, sprinklerrötning mm har försökts men hittills utan ekonomiskt bärkraftiga resultat.

Maskinutrustning

All maskinutrustning som i dag används för fiberfriläggning i sekvensen bråkning-häckling-skäktning är av ålderdomlig karaktär och har utvecklats succesivt i små steg utifrån den vid varje tidpunkt använda tekniken. Det borde vara mödan värt att ta ett samlande grepp över hela sekvensen genom att använda moderna metoder för funktionsanalys, design och maskinkonstruktion. Den potentiella internatonella marknaden för en tidsenlig maskinutrustning är förmodligen tillräcklig för att motivera åtminstone en förstudie.

Kunskaper

Intresset för linhanteringen är levande men skall den kunna återuppstå i industriell skala och utvecklas är det nödvändigt att systematiskt bevara, underhålla, utveckla och föra vidare de sedan många generationer nedärvda kunskaperna. Detta kan ske anknutet till befintlig jordbruksteknisk utbildning och lika väl som vi har gymnasier för skidåkning, golf och andra idrotter så kan vi väl ha ett lingymnasium i Linlandet Hälsingland.