Verksamhet

Verksamhet

Hälsinglands Linförening bildades 1993 av människor med egen erfarenhet av landskapets linhantering från den tid då den ännu var en inkomstkälla att räkna med. Föreningens syfte är att genom intresse­väckande aktiviteter vidmakthålla kunskapen om odling, beredning och vidareförädling av lin, denna märkliga kulturväxt.

Verksamheten skall vila på

• en hemsida som föreningens skyltfönster
• en kursverksamhet i egen regi och i kompanjonskap
• en samverkan med organisationer, företag och utbildare
• en utveckling i samarbete av säljbara produkter
• en anknytning till annan hälsingekultur inklusive turistnäringen

I aktuellt program har utöver kurserbjudanden och utveckling av kursinnehåll en vidareutveck­ling i steg av föreningens hemsida prioriterats. Avsikten är att den med sina länkar successivt ska bli en allt fullständigare kunskapsbank när det gäller allt som har med lin att göra, direkt och indirekt, och även tjäna som ett litet uppslagsverk över Hälsingland. I årets program ingår också en utveckling av sätten för en intresseväckande medlemsvärvning.

Linföreningens årsstämmor har att fastställda riktlinjer för såväl den löpande verksamheten som för dess utveckling i form av avgränsade projekt. Den löpande verksamheten skall vara självbärande. För definierade projekt sökes medel hos sådana finansiärer som bedöms ha intresse för att stödja projektens syften.

Styrelsen är ansvarig för att det vid varje årsstämma presenteras underlag för beslut om riktlinjer för såväl den framtida löpande verksamheten som för igångsättning av definierade projekt.

Styrelsen är ansvarig för tillämpningen av årsstämmans fastställda riktlinjer inklusive medelsanskaffningen för i riktlinjerna ingående projekt.